Skibhusenes Bylaug Love og Vedtægter 2020 med underskrifter

 

 

SKIBHUSENES BYLAUG
Love og vedtægter


§ 1: Skibhusenes Bylaug er genoprettet den 9. februar 1930.

Laugets formål er at samle beboerne i Skibhusene til underholdende og selskabelige sammenkomster, for derigennem at udvirke godt naboskab og nærmere kendskab til hinanden samt, hvor tilfælde gives, at varetage medlemmernes interesser.

§ 2: Som medlemmer kan optages:

A. Alle i Skibhusene boende folk over 18 år.

B. Personer som ved erhvervsvirksomhed har fast tilknytning til Skibhusene

C. Medlemmer kan bevare medlemskabet efter eventuel fraflytning, dog uden stemmeret. – Undtaget herfra er ejere af fast ejendom i Skibhusene, som beholder stemmeret.

Til Skibhusene regnes Skibhusvej fra Ejbygade til enden, Skippervænget, Sedenvej, Færgevej samt Lind Hansens Vej.

§3: Kontingentet fastsættes på Generalforsamlingen. Nye medlemmer betaler 10 kr. i indskud. Er et medlem i restance med kontingentet, kan han ikke deltage i Laugets fester, og bliver ved årets slutning slettet af medlemslisten. Han kan først optages igen et år efter udmeldelsen. Bestyrelsen kan efter skøn udnævne æresmedlemmer, hvilket skal ske ved den årlige generalforsamling.

§ 4: Bylaugets ledelse er en bestyrelse som består af:
Oldermand/frue, formand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bylauget tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Oldermandshvervet varetages efter tur af samtlige medlemmer i et år af gangen.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen, med henholdsvis formand og et bestyrelsesmedlem, kasserer og et bestyrelsesmedlem hvert andet år, tillige vælges 2 bestyrelsessuppleanter.
Hvis et medlem af bestyrelsen ifølge tur skal være Oldermand besættes hans plads i bestyrelsen i den pågældende tid af en suppleant.
Såfremt det drejer sig om formand eller kasserer, vælger bestyrelsen selvfungerende formand eller kasserer uanset ovenstående bestemmelser.

§ 5: Laugets symbol er byhornet som er i Oldermandens varetægt, og det er dennes pligt at lade hornet lyde over hele Laugets område når medlemmerne skal samles til gilde eller i anden anledning. Oldermanden opbevarer ligeledes protokollen, som indeholder Laugets vedtægter og medlemsliste med medlemmernes egen underskrift og fødselsdag samt dato for optagelse i Lauget. Oldermanden skal i protokollen indføre alt, hvad Lauget foretager sig i årets løb.

§ 6: Hornskifte og Oldermandskifte finder sted Kyndelmissedag d 2. februar kl. 18, så vidt muligt efter gammel skik med æbleskiver og røde snapse. Hornskifte kan dog holdes lørdagen før eller efter denne dato.

§ 7: Bestyrelsen afholder en større fest om året.
Endvidere afholdes en juletræsfest for børn, i øvrigt arrangeres sammenkomster efter bestyrelsens skøn. Andespil, kulturelle arrangementer, idræts og fritidsaktiviteter skal afholdes hvis rimelig interesse blandt medlemmerne er til stede.

§ 8: Generalforsamlingen, som er Laugets højeste myndighed, afholdes samtidig med hornskifte. På Generalforsamlingen oplæser Oldermanden protokollen for det forløbne år og kasseren forlægger det reviderede regnskab. Der afholdes valg i henhold til § 4, samt valg af to revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år, desuden vælges en revisor suppleant. Den tiltrædende bestyrelse overtager den 10. februar og holder konstituerende bestyrelsesmøde i februar måned. Ekstraordinær Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen eller når 2/3 af medlemmerne kræver det.

§ 9: Laugets regnskab følger kalenderåret. Laugets formue må ikke nedbringes til under 10 kr. pro medlem, og denne sum skal indestå på en bankbog. I øvrigt administreres Laugets midler af bestyrelsen med ansvar overfor Generalforsamlingen.

§ 10: Bylaugshuset kan udlejes, men kun til medlemmer. Lejerne skal selv rengøre lokalerne efter brugen. Henvendelse angående lokalet samt betaling for brugen sker til en, af bestyrelsen anvist person. Prisen for leje fastsættes af bestyrelsen. Skibhusenes Bylaug er ejere af ejendommen Skibhusvej 428 A, og ejendommen administreres af bestyrelsen. Ingen Laugsmedlemmer kan gøre krav på denne ejendom eller dele derfra. Medlemmer af Bylauget har fortrinsret ved leje af boliger på Skibhusvej 428 A.

 § 11: Lauget kan kun opløses når 4/5 af medlemmerne stemmer derfor. Byhorn og protokol overdrages da til Odense Bys offentlige samlinger. Foreningens formue skal tilfalde Kræftens bekæmpelse.

 februar 2020

  

Formand                        Kasserer                        Best. Medl.                                   Best. Medl.

Ulla Jørgensen              Jan Nielsen                    Charlotte Christiansen                   Stig Nielsen