Skibhusenes Bylaug Love og Vedtægter 2024

SKIBHUSENES BYLAUG

Love og vedtægter

 

 

 

 • 1: Skibhusenes Bylaug er genoprettet den 9. februar 1930.

Laugets formål er at samle beboerne i Skibhusene til underholdende og selskabelige sammenkomster, for derigennem at udvirke godt naboskab og nærmere kendskab til hinanden samt, hvor tilfælde gives, at varetage medlemmernes interesser.

 

 • 2: Som medlemmer kan optages:

 

A: Alle i Skibhusene boende folk over 18 år.

B: Personer som ved erhvervsvirksomhed har fast tilknytning til Skibhusene

C: Medlemmer kan bevare medlemskabet og stemmeret efter fraflytning.

 

Til Skibhusene regnes Skibhusvej fra Ejbygade til enden, Skippervænget, Sedenvej, Færgevej samt Lind Hansens Vej.

 

 • 3: Kontingentet fastsættes på Generalforsamlingen. Er et medlem i restance med kontingentet, kan vedkommende ikke deltage i Laugets fester, og bliver ved årets afslutning slettet af medlemsliste. Et af medlemslisten slettet medlem kan først optages igen et år efter udmeldelsen. Såfremt et medlem af Lauget ikke overholder de for Lauget gældende regler eller optræder illoyalt i forhold til Laugets virke til gene og skade for Lauget, eller ikke respekterer og følger anvisninger og påbud fra den af Generalforsamlingen valgte bestyrelse, kan bestyrelsen iværksætte eksklusion af pågældende medlem. Et af Lauget ekskluderet medlem er berettiget til at få eksklusionen prøvet ved næstkommende generalforsamling. Eksklusion medfører ikke ret til refusion af betalt kontingent. Bestyrelsen kan efter skøn udnævne æresmedlemmer, hvilket skal ske ved den årlige generalforsamling.

 

 • 4: Bylaugets ledelse er en bestyrelse som består af:

Oldermand/frue, formand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bylauget tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Oldermandshvervet varetages efter tur af samtlige medlemmer i et år ad gangen.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen, med henholdsvis formand og et bestyrelsesmedlem, kasserer og et bestyrelsesmedlem hvert andet år, tillige vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Hvis et medlem af bestyrelsen ifølge tur skal være Oldermand besættes hans plads i bestyrelsen i den pågældende tid af en suppleant.

Såfremt det drejer sig om formand eller kasserer, vælger bestyrelsen selvfungerende formand eller kasserer uanset ovenstående bestemmelser.

 

 • 5: Laugets symbol er byhornet som er i Oldermandens varetægt, og det er dennes pligt at lade hornet lyde over hele Laugets område når medlemmerne skal samles til generalforsamling. Oldermanden opbevarer ligeledes protokollen, som indeholder Laugets vedtægter. Der tages referat til bestyrelsesmøder og generalforsamling og disse opbevares af Bylaugets bestyrelse

SKIBHUSENES BYLAUG

Love og vedtægter

 

 

 

 • 6: Hornskifte og Oldermandskifte finder sted på generalforsamlingen som afholdes en fredag eller lørdag inden udgangen af februar måned

 

 • 7: Bestyrelsen afholder en større fest om året.

Endvidere afholdes en juletræsfest for børn, i øvrigt arrangeres sammenkomster efter bestyrelsens skøn. Andespil, kulturelle arrangementer, idræts- og fritidsaktiviteter skal afholdes hvis rimelig interesse blandt medlemmerne er til stede.

 

 • 8: Generalforsamlingen, som er Laugets højeste myndighed, afholdes samtidig med hornskifte. På Generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år og kassereren forelægger det reviderede regnskab. Der afholdes valg i henhold til § 4, samt valg af to revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år, desuden vælges en revisor suppleant. Den tiltrædende bestyrelse overtager hurtigst muligt efter fastelavn. Ekstraordinær Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen eller når 2/3 af medlemmerne kræver det.

 

 • 9: Laugets regnskab følger kalenderåret. I øvrigt administreres Laugets midler af bestyrelsen med ansvar overfor Generalforsamlingen.

 

 • 10: Bylaugshuset kan udlejes, men kun til medlemmer. Lejerne skal selv rydde lokalerne efter brugen. Henvendelse angående lokalet samt betaling for brugen, sker til en, af bestyrelsen anvist person. Prisen for leje fastsættes af bestyrelsen. Skibhusenes Bylaug er ejere af ejendommen Skibhusvej 428 A, og ejendommen administreres af bestyrelsen. Ingen Laugsmedlemmer kan gøre krav på denne ejendom eller dele derfra. Medlemmer af Bylauget har fortrinsret ved leje af boliger på Skibhusvej 428 A.

 

 • 11: Lauget kan kun opløses når 4/5 af medlemmerne stemmer derfor. Byhorn og protokol overdrages da til Odense Bys offentlige samlinger. Foreningens formue skal tilfalde Kræftens bekæmpelse.

 

 

februar 2024

 

 

 

 

 

Formand                        Kasserer                        Best. Medl.                     Best. Medl.

Ulla Jørgensen              Jan Nielsen                    Niels Lino                       Allan Lundgreen